DO 31 MARCA SPRAWOZDANIA ŚRODOWISKOWE

Termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej mija 31 marca.

Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – do dnia 31 marca następnego roku. Takie zasady wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), a także rozporządzenie z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2008, nr 196, poz. 1217).