KOBIZE – RAPORT

Dnia 28 lutego mija termin sporządzenia i złożenia raportu za rok poprzedni do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Składanie corocznego raportu KOBiZE dotyczy zarówno dużego zakładu, który posiada na swoim terenie instalacje, takie jak ciepłownie, kotły grzewcze, lakiernie, jak i również małego przedsiębiorstwa, które korzysta z klimatyzacji czy ze służbowych pojazdów.

JAK WYPEŁNIĆ OBOWIĄZEK?

Raport KOBIZE jest wykonywany za pośrednictwem internetu. Podmiot korzystający ze środowiska, dla każdego ze swoich zakładów powinien wystąpić z wnioskiem o utworzenie konta w bazie KOBIZE.
Po uzyskaniu hasła oraz loginu można wprowadzać dane o:

  • wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
  • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
  • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
  • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
  • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;
  • aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
  • prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.